1. Identificació del responsable

CommonsCloud és una iniciativa col·lectiva co-produida a través de la cooperativa femProcomuns SCCL amb CIF F67139550 i amb domicili al carrer Providència 42, 08024 Barcelona, que actua com a titular, dinamitzadora i gestora del domini web CommonsCloud.coop i subdominis. Per claredat, en aquest document el terme «CommonsCloud» es refereix al projecte CommonsCloud.

Les dades de contacte de la persona Delegada de Protecció de Dades són: legal@commonscloud.coop.

2. Definicions

2.1 Usuària

Usuària és qualsevol persona que connecti amb un dels webs o sistemes de CommonsCloud. Hi ha dos tipus d’usuàries del CommonsCloud: usuàries que són persones físiques i usuàries que són persones jurídiques, que gestionen un Col·lectiu i Serveis dins l’entorn de CommonsCloud.

2.2. Sòcia

Dels dos tipus d’usuàries hi ha dos subgrups: les que s’han associat a la cooperativa per ser co-propietàries i les que no. La missió de CommonsCloud és cooperativitzar-ne l’ús i convidar a totes les usuàries a fer-se sòcia de consum. Una Sòcia és una persona usuària que ha fet el salt i ha esdevingut sòcia de consum de la cooperativa femProcomuns.

2.2. Serveis

Dins l’entorn de CommonsCloud hi ha dos tipus de serveis: serveis comunitaris que són gratuïts i a disposició de tota la comunitat d’usuàries i serveis dedicats que són de pagament. CommonsCloud busca maximitzar els serveis comunitaris per afavorir que més gent pugui recuperar el control sobre les seves dades.

Es consideren com serveis comunitaris els llocs web: http://agora.commonscloud.coop, http://projectes.commonscloud.coop i altres serveis que estan a disposició de totes les usuàries.

2.3. Informació privada i pública

Dins dels diferents serveis, les usuàries tenen el control sobre la seva informació si la volen mantenir privada, i poden optar per compartir-la amb altres persones o grups o fer-la pública. Un cop s’hagi compartit la informació de forma pública, aquesta informació es considera «informació pública» i no es protegeix de la mateixa manera que les dades personals i privades.

2.5. Programari lliure

El programari lliure és el programari que pot ser usat, estudiat i modificat sense restriccions, i que pot ser copiat i redistribuït tant en una versió modificada o com en una versió sense modificar, sense cap restricció, o bé amb unes restriccions mínimes per garantir que els futurs destinataris també tinguin aquests drets.

2.6. Llicències lliures

Donat que les lleis de propietat intel·lectual i industrial per defecte converteixen la informació en propietat exclusiva, el moviment de programari lliure va construir acords legals estàndards per facilitar la compartició del coneixement, que es coneixen sota el nom de «Llicències lliures». La definició precisa i les llicències que es consideren lliures es poden consultar a http://freedomdefined.org/.

2.7. Quotes

Es refereixen a la contribució que una usuària fa a CommonsCloud (a través de la cooperativa femProcomuns SCCL) per gaudir dels seus serveis. Hi ha quotes de serveis i contribucions voluntàries.

2.8. Aportació al capital social

Per fer-se sòcia, una usuària ha de llegir i acceptar els Estatuts de la cooperativa i fer una aportació única i retornable al capital social de la cooperativa femProcomuns SCCL, obligatòria de 10€, si vol pot fer una aportació superior voluntària.

2.9. Espai limitat

Les usuàries tenen un espai limitat per emmagatzemar les seves dades en els sistemes de CommonsCloud. Per augmentar aquest espai, s’ofereixen diferents nivells de quotes de servei.

2.10. Canals de suport

CommonsCloud ofereix un conjunt de canals de suport, suport comunitari entre les usuàries, documentació tècnica, un tracker (seguiment) d’incidències i un helpdesk (servei tècnic) de suport individual.

3. Forma de pagament de la sòcia

Les aportacions de capital social i les quotes de servei, les tarifes mostrades a la pàgina web, estan expressades en euros i es realitzaran mitjançant domiciliació bancària:

femProcomuns presentarà un rebut a l’entitat bancària de la Usuària que vulgui esdevenir Sòcia per l’import corresponent de l’aportació al capital social i les quotes de serveis i/o quotes voluntàries que hagi triat. Amb l’acceptació d’aquestes condicions mostra el seu consentiment per al deute domiciliat amb càrrec al compte de pagament facilitada en el formulari d’alta, sent l’operació de pagament iniciada per femProcomuns sobre la base del consentiment esmentat, donat per la Usuària.

4. Propietat intel·lectual

La Llei de Propietat Intel·lectual fa que per defecte les persones autores d’una obra tinguin drets exclusius sobre ella. A CommonsCloud ho volem fer al revés: per defecte tot el coneixement generat i publicat com a informació pública en els serveis comunitaris es considera publicat sota llicències lliures – si no es manifesta explícitament el contrari. En concret fem servir les llicències que mencionem a continuació.

 • A totes les obres i contribucions fetes públiques dins dels serveis comunitaris que no tenen especificades restriccions en l’ús o llicències especifiques s’aplica la següent llicència per cada tipologia d’obra:
  • programari: Afero General Public License v3 o superior
  • continguts: Creative Commons Reconeixement-CompartirIgual 3.0-ES
  • dades: Open Domain Commons Public Domain Dedication License, https://opendatacommons.org/licenses/pddl/
  • dissenys industrials: CERN Open Hardware License
 • La informació compartida i feta pública requereix reconeixement d’autoria, de tal manera que altres usuàries puguin contribuir a la seva millora, ampliació i manteniment i que es faciliti la construcció col·lectiva de coneixement amb respecte per les contribucions de les persones.
 • No obstant, els logotips, noms comercials, marques o qualsevol altres signes, propietat de tercers titulars, queden exclosos d’aquesta llicència d’ús.

Obligacions i responsabilitats de la Usuària

La Usuària es compromet a comunicar a CommonsCloud, en crear el seu compte i l’alta de sòcia, les seves dades de contacte exactes i mantenir-les actualitzades per tal que CommonsCloud pugui mantenir un canal de comunicació amb ella.

És l’única responsable de les contrasenyes necessàries per a l’ús dels serveis així com el seu emmagatzematge.

La Usuària assumeix íntegrament les conseqüències en cas de pèrdua o robatori de les seves contrasenyes.

La Usuària és responsable dels continguts publicats en els servidors, siguin comunitaris o serveis dedicats, així com de les comunicacions que realitza a través dels mateixos. Per això, es compromet a fer un ús responsable i assumeix totes les responsabilitats derivades de les seves publicacions.

Limitació de responsabilitat

CommonsCloud és lliure de limitar l’accés a les pàgines web, i als continguts, productes i/o serveis que ofereix, així com la publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que les usuàries puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

CommonsCloud es compromet a efectuar operacions de manteniment, actualització i millora de les infraestructures. En cas que aquestes operacions impliquin una interrupció temporal del servei, CommonsCloud es compromet a avisar a les Usuàries.

En cap cas la Usuària podrà reclamar a CommonsCloud cap remuneració per pèrdues directes o indirectes, personals o comercials, derivades d’aquesta interrupció.

CommonsCloud no té responsabilitat per danys en el hardware en cap dels serveis oferts.

En cas d’incidències produïdes en un centre de processament de dades de tercers, CommonsCloud utilitzarà totes les garanties ofertes per l’empresa propietària del centre de processament de dades a favor de la Usuària.

En cap cas la Usuària podrà reclamar responsabilitats a CommonsCloud en cas d’incendi, explosió, fallida de les xarxes de transmissió, enderrocament de les instal·lacions, epidèmia, terratrèmol, inundació, avaria elèctrica, guerra, vaga, boicot o qualsevol altra circumstància de força major.

CommonsCloud no és responsable del mal ús dels serveis oferts per part de la Usuària, que no tindrà dret a cap indemnització en cas d’haver actuat amb negligència.

CommonsCloud no és responsable dels danys provocats per falta, negligència o omissió de tercers sobre els quals CommonsCloud no té cap poder de control o vigilància.

És responsabilitat de la Usuària prendre totes les mesures necessàries per salvaguardar la integritat de les seves dades.

CommonsCloud no és responsable de la destrucció total o parcial de la informació transmesa o emmagatzemada com a conseqüència d’errors directament o indirectament imputables a la Usuària o als seus col·laboradors. En cas de fallida del servei per falta establerta en contra de CommonsCloud, són expressament exclosos els danys indirectes tal com perjudici comercial, pèrdua de comandes, pèrdua de beneficis o de clients.

En tot cas, la suma dels danys i interessos que poguessin ser posats a càrrec de CommonsCloud en cas que la seva responsabilitat es veiés compromesa, estarà limitada a la suma efectiva pagada per la Usuària a CommonsCloud pel període considerat o facturat a la Usuària per CommonsCloud.

Sobre aquestes condicions

Totes les notificacions, requeriments, citacions i altres comunicacions que hagin d’efectuar les parts en relació amb les presents condicions, s’hauran de fer per escrit i s’entendrà que han estat degudament realitzades quan hagin estat lliurades en mà o bé remeses per correu ordinari al domicili de l’altra part o al correu electrònic d’aquesta, o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l’altra.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions en tota la resta, tenint tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

Actualitzacions

CommonsCloud intenta mantenir actualitzades aquestes condicions i podrà fer modificacions en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d’aquestes serà notificada a la Usuària.

Jurisdicció i llei vigent

Aquest acord es regirà i interpretarà d’acord amb les lleis de Catalunya. Les parts es sotmeten irrevocablement a la jurisdicció no exclusiva dels tribunals catalans.

Última actualització: 20 de juny del 2019