1. Identificació del responsable del tractament de dades

En el marc de la seva contractació serà la Responsable del tractament de dades la cooperativa femProcomuns. CommonsCloud és una iniciativa col·lectiva coproduïda a través de la cooperativa femProcomuns SCCL amb NIF F67139550 i amb domicili al carrer Providència 42, 08024 Barcelona, que actua com a titular, dinamitzadora i gestora del domini web CommonsCloud.coop i els seus subdominis. Per claredat, en aquest document el terme «CommonsCloud» es refereix al projecte col·lectiu CommonsCloud.

Les dades de contacte de la persona Delegada de Protecció de Dades són: legal@commonscloud.coop.

2. Una qüestió d’ètica

CommonsCloud està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal de les Usuàries dels serveis d’Internet. Busquem la millor manera perquè les Usuàries puguin recuperar el control sobre les seves dades i mantenir l’anonimat quan així ho prefereixin. Convidem les Usuàries a reflexionar sobre aquestes condicions i aportar millores en l’Àgora CommonsCloud.

3. Protecció de les dades

Les dades de caràcter personal proporcionades per la Usuària, seran tractades amb el grau de protecció adequat, segons la normativa vigent, amb les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers.

La base jurídica del tractament de dades personals és: a) quan la usuària sigui una persona física, el consentiment i/o execució del contracte quan l’interessat sigui part del mateix, i b) quan la usuària representi a una persona jurídica, el consentiment i/o, en relació amb les dades de les persones de contacte, l’interès legítim. En aquest últim cas, la Usuària es compromet a informar a les persones de contacte del contingut d’aquesta clàusula.

CommonsCloud intenta reduir l’accés a les dades personals amb les mesures tècniques a la seva disposició. Així les entitats que contractin serveis dedicats podran autogestionar-se de manera que les persones tècniques de CommonsCloud només accediran a la part de manteniment dels serveis però no a les dades, salvat que la Usuària reclami explícitament que es faci una intervenció en el seu servei.

4. Cessió de dades

Les dades podran ser tractades per les següents entitats col·laboradores: les entitats que coprodueixen CommonsCloud, les entitats col·laboradores de femProcomuns i els proveïdors de serveis d’Internet necessaris en la producció dels serveis. Aquestes han de signar un acord per processament de dades amb la Responsable del Tractament de Dades. En cap cas es compartiran amb altres parts sense el consentiment de la Usuària.

5. Finalitats

Les dades personals facilitades a CommonsCloud s’utilitzaran per a:

  1. Possibilitar el manteniment, desenvolupament i gestió de la relació negocial formalitzada per la contractació de productes i/o serveis a través d’aquest Lloc Web. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui aquesta relació negocial i, una vegada finalitzada, durant els terminis de conservació i prescripció de responsabilitat legalment previstos.

  2. Atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes efectuades per la Usuària. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos.

  3. Mantenir informada la Usuària, fins i tot per mitjans electrònics, de productes, serveis i novetats de CommonsCloud. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment que la Usuària retiri el seu consentiment. Si la Usuària consenteix el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat, haurà de marcar la casella habilitada a tal efecte en aquest Lloc Web.

  4. En cas d’enviament de currículum mitjançant aquest Lloc Web les dades facilitades per la Usuària es tractaran per atendre la seva sol·licitud laboral i, si escau, permetre-li un lloc de treball a CommonsCloud. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins que la Usuària revoqui el seu consentiment o transcorreguts 24 mesos des de la seva recepció.

6. Drets ARCO+PL de la Usuària

La Usuària podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació o portabilitat mitjançant correu electrònic dirigit a la Responsable de Protecció de Dades a través del correu electrònic legal@commonscloud.coop.

En els tractaments la legitimació dels quals es basi en el consentiment, la Usuària té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment. La Usuària tindrà dret a presentar reclamació davant l’autoritat de control. Li informem que no facilitar la informació sol·licitada pot implicar la impossibilitat de formalitzar o donar compliment a l’objecte del contracte.

Li recordem que en qualsevol cas vostè te dret a presentar una reclamació davant de l’Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). A més, són aplicables a aquest compromís de protecció de dades les regles generals de jurisdicció aplicables a la de Protecció de dades personals.